First displayed message.
Second displayed message.

Algemene zakelijke voorwaarden JOYCCESS

Algemene voorwaarden Joyccess          

1.      Algemeen

1.1          Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website - hierna “klant” genoemd of met "u" aangesproken -  afgesloten met

Miet Wijns bvba
Molendam 2 
8630 Adinkerke
BE00866870984
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

1.2          Door het bestellen verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

1.3          Joyccess behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

2.      Bestelling

2.1          Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Finalise”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Ook bij een bestelling per mail wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.

2.2          Joyccess behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

3.      Levering

3.1          Levering van materiële goederen vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2          In het kader van de regels van de koop op afstand zal JOYCCESS bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3          Aan de leveringsplicht van JOYCCESS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door JOYCCESS geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.4          Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

4.      Prijzen

4.1          Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2          Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

5.      Aansprakelijkheid

5.1          Niettegenstaande ons aanbod zorgvuldig door ons geredigeerd wordt, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product,  een door u aangeschaft item niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor de aanschaf en het gebruik van elk product.

 

6.      Verzakingsrecht

6.1          Voor wat betreft de door Joyccess online geleverde diensten:
Uit de aard van de verkochte producten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

6.2          Voor wat betreft de door Joyccess geleverde goederen:
“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

"De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien": dit geldt (1) voor de levering van producten die volgens uw specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (2) voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken (3) voor de levering van publicaties, tijdschriften en magazines.

6.3          Indien u voor de producten dat u aankoopt over het herroepingsrecht beschikt en ervan gebruik wil maken, dan kan u het terugsturen, waarna wij u binnen dertig dagen zullen terugbetalen.

De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. De producten moeten bij ons helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon toekomen.

 

7.      Betaling

Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

 

8.      Uitvoering

8.1          De via de webshop weergegeven aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend; maken geen aanbod uit en gelden slechts tot zolang de voorraad strekt. Er is pas een bindende overeenkomst na onze schriftelijke bevestiging.

8.2          De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

8.3          De goederen reizen op risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging gedurende de verzending.

 

9.      Klachten

9.1          De klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat er iets niet in orde of niet volgens afspraak is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan JOYCCESS) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan JOYCCESS. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan JOYCCESS schriftelijk te worden gemeld.

9.2          In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

 

10.    Overmacht

10.1       JOYCCESS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2       Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van JOYCCESS alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3       JOYCCESS behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is JOYCCESS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4       Indien JOYCCESS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

11.    Gegevensbeheer

11.1       Klantengegevens worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering. U beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen of heeft u bezwaar tegen verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kan u ons dat schriftelijk mededelen.

 

12.    Geschillen

12.1       Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement  Veurne bevoegd.